مشخصات مکانیکی سیم بکسل ها کدامند؟

بطور کلی در بحث علمی مشخصات سیم بکسل ها را نیز مانند هر قطعه مکانیکی مختلف می توان به مشخصات مکانیکی Mechanical properties و مشخصات شیمیایی Chemical properties دسته بندس نمود که مشخصات مکانیکی سیم بکسل ها تا اندازه زیادی تحت تاثیر مشخصات شیمیایی آنها نیز قرار دارد. اما در بحث مهندسی برای بررسی مشخصات مکانیکی سیم بکسل ها اغلب 5 فاکتور مد نظر قرار می گیرند که بصورت نا برابری در انتخاب سیم بکسل مورد توجه قرار می گیرند. این فاکتور های مکانیکی سیم بکسل به قرار زیر هستند.


  • تنسایل مقاومتی سیم بکسل که بدون در نظر گرفتن سایز و بصورت یکسان بوده و تابع متریال بکار گرفته شده در تولید سیم بکسل ها و عملیات حرارتی آنها می باشد.
  • MBL و یا WLL سیم بکسل ها به به شدت تابع سایز سیم بکسل بوده و با افزایش سایز افزایش پیدا می کند.
  • سختی سطحی و مقاومت سایشی سیم بکسل که تا اندازه زیادی تابع متریال بکار رفته در تولید سیم بکسل می باشد.

  • مقاومت حرارتی سیم بکسل که برای برخی ساختار های سیم بکسل مانند سیم بکسل حفاری دارای اهمیت زیادی می باشد.
  • مقاومت حرارتی سیم بکسل ها نیز در مواردی خاص از فاکتور های مهم در انتخاب سیم بکسل محسوب می شوند.

TEL : 021-55414945 | 55787225
Fax : 021-55414946
Email: power_boksel [at] yahoo [dot] com
Web: www.powerboksel.ir

© Copy right 2024 | All ights Reserved | Power Boxel Corporation