پرس انواع سیم بکسل

شرکت پاوربکسل واردکننده انواع سیم بکسل ومتعلقات مورد
نیاز آن همچنین انجام انواع پرس متناسب با درخواست مشتزی

TEL : 021-55414945 | 55787225
Fax : 021-55414946
Email: power_boksel [at] yahoo [dot] com
Web: www.powerboksel.ir

© Copy right 2024 | All ights Reserved | Power Boxel Corporation