بررسی پدیده خزش سیم بکسل ها

سیم بکسل ها به منظ.ور لیفتینگ بار در اتصال جرثصقیل سقفی، کرین ها و تاور کرین ها بصورت اسلینگ بکار گرفته می شوند. زمانیکه نیروی کششی بر پیکر سیم بکسل وارد می شود بسته به میزان نیروی وارده سیم بکسل ها عکس العمل های متفواتی از خود نشان می دهند. در صورتیکه میزان تنش کششی وارد شده بر پیکر سیم بکسل در محدود WLL (working load limit) قرار داشته باشد با حذف نیروی کششی سیم بکسل بهخ طول اولیه خود بازگشته و در واقع نیروی وارد شده در محدود الاستیک بر سیم بکسل وارد شده و سیم بکسل با افزایش طول یا خزش روبرو نمی شود.

در اغلب موارد از تنسایل بعنوان یک از فاکتور های مکانیکی و کمیت های عددی برای مقایسه قابلیت کششی سیم بکسل ها استفاده می شود. لازم به ذکر است که تنسایل در ناحیه پلاستیک یعنی زمانیکه سیم بکسل تحت تاثیر تنش کششی به تغییر طول و افزایش طول دائمی رسیده است سنجیده می شود. در واقع در صورتیکه میزان کشش وارد شده بر پیکر سیم بکسل بیشتر از WLL باشد سیم بکسل دچار پدیده خزش یعنی یک تغییر طول دائمی و برگشت ناپذیر می شود. هر اندازه تنسایل سیم بکسل بالاتر باشد پدیده خزش دیرتر اتفاق می افتد. یکی از انواع سیم بکسل ها که با پدیده خزش روبرو می شود سیم بکسل آسانسوری می باشد که به منظور جلوگیری از سایش قرقره آسانسور با تنسایل پایین تولید شده و خزش را تجربه می کند. وقوقع پدیده خزش در سیم بکسل ها یکی از دلایل اصلی تعویض دوره ای سیم بکسل محسوب می شود.

TEL : 021-55414945 | 55787225
Fax : 021-55414946
Email: power_boksel [at] yahoo [dot] com
Web: www.powerboksel.ir

© Copy right 2024 | All ights Reserved | Power Boxel Corporation